Obrti ter šege in navade na slovenskem

Obrti na slovenskem

Šege in navade v koledarskem letu

BIVALNA KULTURA

Predmet bivalna kultura je izbirni strokovni predmet na Umetniški gimnaziji – likovna smer, ki se ukvarja z načinom življenja ljudi in njihovo kulturo skozi prostor in čas.

Raziskovanje bivalne kulture je povezano z narodno identiteto in s kulturno pripadnostjo posameznika, ki skozi raznolikost in različnost oblikovanega prostora in krajine spoznava kontinuiteto razvoja svojega naroda v primerjavi z drugimi. Pojem bivalna kultura zajema način življenja v grajenem in širšem življenjskem okolju s poudarkom na varovanju okolja, izkoriščanju čistih energij in na povezanosti človeka z naravo.

Predmet dijake usmeri v zavedanje okolja kot celote z interdisciplinarnim znanstvenim in umetniškim pristopom oblikovanja prostora.

Še več, predmet bivalna kultura povezuje znanja vseh ostalih predmetov in drugih znanosti, kot so filozofija, psihologija, geologija … jih smiselno nadgrajuje in omogoča splošno razgledanost in širino znanja.

Slika: Petra Iljaž. 2014-15. Ureditev in upodobitev stanovanja v Marsejskem bloku. Računalniška grafika.

Projekti:

Svetovni in slovenski arhitekti

Seminarska besedila, v katerih so predstavljeni svetovni in slovenski arhitekti, so napisali in uredili dijaki in dijakinje umetniške gimnazije – likovne smeri Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (s|š|o|f Ljubljana). Seminarske naloge so izoblikovali v zadnjih petih letih 2014 – 2019 pri predmetu bivalna kultura (BIK). Začetni seznam arhitektov dvajsetega stoletja smo med delom dopolnili z imeni arhitektov iz zgodnejših umetnostno zgodovinskih obdobij.

Mentor Peter Rau, prof.

ARHITEKTI PREDANTIČNEGA IN ANTIČNEGA OBDOBJA

  • Imhotep (* ~3000 P.N.Š., ~2950 P.N.Š.); (D.L.) >>>
  • Marcus Vitruvius Pollio (* 80–70 P.N.Š.., † 15 N.Š.); (E.S.N.) >>>

ARHITEKTI GOTIKE

ARHITEKTI RENESANSE

ARHITEKTI BAROKA

ARHITEKTI KLASICIZMA

  • Karl Friedrich Schinkel (*1781, † 1841); (M.A.) >>>

ARHITEKTI DVAJSETEGA STOLETJA


OBLIKOVALCI 20. STOLETJA