Obrti ter šege in navade na slovenskem

Obrti na slovenskem:

Šege in navade v koledarskem letu

BIVALNA KULTURA

Predmet bivalna kultura je izbirni strokovni predmet na Umetniški gimnaziji – likovna smer, ki se ukvarja z načinom življenja ljudi in njihovo kulturo skozi prostor in čas.

Raziskovanje bivalne kulture je povezano z narodno identiteto in s kulturno pripadnostjo posameznika, ki skozi raznolikost in različnost oblikovanega prostora in krajine spoznava kontinuiteto razvoja svojega naroda v primerjavi z drugimi. Pojem bivalna kultura zajema način življenja v grajenem in širšem življenjskem okolju s poudarkom na varovanju okolja, izkoriščanju čistih energij in na povezanosti človeka z naravo.

Predmet dijake usmeri v zavedanje okolja kot celote z interdisciplinarnim znanstvenim in umetniškim pristopom oblikovanja prostora.

Še več, predmet bivalna kultura povezuje znanja vseh ostalih predmetov in drugih znanosti, kot so filozofija, psihologija, geologija … jih smiselno nadgrajuje in omogoča splošno razgledanost in širino znanja.

Slika: Petra Iljaž. 2014-15. Ureditev in upodobitev stanovanja v Marsejskem bloku. Računalniška grafika.

Projekti: